Hier vindt u meer informatie over uw rechtsbijstanddekking. Deze tekst is een aanvulling op uw voorwaarden, en moet altijd in combinatie met uw voorwaarden worden gelezen.

Wie is DAS?

Wij hebben voor deze dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Dit betekent dat DAS de rechtshulp voor ons uitvoert en rechtsbijstand verleent. Het postadres van DAS is postbus 23000, 1100 DM Amsterdam. Het bezoekadres is afhankelijk van waar uw conflict behandeld wordt. Kijk op www.das.nl voor de adressen.

DAS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33110754. DAS staat ingeschreven in het register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000541.

Heeft u advies of juridische hulp nodig?

Advies
Twijfelt u of u zelf actie moet ondernemen en wat u dan moet doen? Neem dan telefonisch contact op met de adviesdesk van DAS. Deze is op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 020 - 651 88 15.

Juridische hulp nodig?
Heeft u juridische hulp nodig en wilt u uw zaak direct aanmelden? Doe dit dan op één van de onderstaande manieren:

Online via:        www.das.nl/klantenservice/zaak-aanmelden
Per e-mail:        intake@das.nl
Per post naar:   DAS, t.a.v. Team Intake Juridisch, Postbus 23000, 1100DM Amsterdam

Let op: stuurt u alstublieft direct de documenten mee die over het conflict gaan. Als u uw zaak via de website of per e-mail aanmeldt, kunt u de gescande documenten als bijlage meesturen. Vermeld in alle gevallen dat u bij de Europeesche op uw verzekering voor rechtsbijstand verzekerd bent en wat uw polisnummer is.

Valt uw zaak onder de dekking van uw verzekering, dan begint DAS direct met zoveel mogelijk informatie over uw geschil te verzamelen. Houd er rekening mee dat het in juridische conflicten altijd van belang is (schriftelijk) ‘bewijs’ te leveren.

Juridische specialisten van DAS helpen u
Uitgangspunt in de polisvoorwaarden is, dat de juridisch specialisten van DAS u de juridische hulp geven. Uw juridisch specialist is uw vaste contactpersoon van DAS. Wilt u meer lezen over de werkwijze van DAS en de samenwerking tussen u en uw juridisch specialist, raadpleeg dan de brochure Hoe lost DAS mijn zaak op.

Inschakelen van een externe deskundige
Het uitgangspunt van uw aanvullende rechtsbijstanddekking is dat de rechtshulp wordt verleend door de eigen juridische specialisten van DAS. DAS kan ervoor kiezen om een externe deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld een rechtshulpverlener of een schade-expert. Deze externe deskundige kan dan (een deel van) de juridische hulp verlenen. Alleen DAS mag deze deskundige namens u inschakelen. Dat mag u dus niet zelf doen.

Zelf een rechtshulpverlener kiezen
Als het nodig is om namens u een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. In veel gevallen kan de juri­disch specialist in dienst van DAS die procedure voor u voeren, maar als u dat wilt, mag u ook een rechtshulp­verlener kiezen die niet bij DAS in dienst is. Bijvoorbeeld een advocaat. Dit noemen we een externe rechtshulp­verlener. Is er wel sprake van een gerechtelijke of administratieve procedure, maar is het volgens de wet niet verplicht is om bij die procedure een advocaat in te schakelen? Dan gelden wel enkele beperkingen. Meer hierover leest u verderop bij ‘Procedures waarbij een advocaat niet verplicht is’.

Ook als in een conflict ook de andere partij aanspraak heeft op rechtsbijstandverlening door DAS en hiervan gebruik maakt, mag u zich op kosten van DAS door een advocaat naar eigen keuze laten bijstaan. Ook de tegenpartij mag dat.

In alle gevallen geldt dat alleen DAS bevoegd is om opdrachten te geven aan een advocaat of andere deskundige, en dat de kosten worden vergoed tot aan het toepasselijk maximumbedrag voor externe kosten. Hieronder treft u de precieze regels aan die gelden voor het inschakelen van externe deskundigen geldt.

Als er een externe deskundige (waaronder een externe rechtshulpverlener) wordt ingeschakeld, dan gelden de volgende regels:

 • DAS beslist of het nodig is om een externe deskundige in te schakelen bij de behandeling van uw conflict.
 • DAS overlegt altijd eerst met u voordat DAS de opdracht geeft aan een externe deskundige.
 • U mag niet zelf een externe deskundige een opdracht geven. DAS geeft de opdracht aan de externe deskundige altijd namens u. U geeft hiervoor automatisch toestemming aan DAS doordat u deze verzekering hebt afgesloten. Deze toestemming kunt u niet intrekken.
 • Wilt u tijdens de behandeling van uw conflict veranderen van externe deskundige? Dat hoeft DAS niet toe te staan. Ook hoeft DAS in hetzelfde conflict niet aan meer dan één externe deskundige een opdracht te geven.
 • Is er een deskundige ingeschakeld die niet in dienst is van DAS? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot het betalen van zijn kosten volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering. DAS heeft dan geen inhoudelijke bemoeienis meer met de behandeling van uw geschil. DAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van deze externe deskundige.
 • Als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is bij een zaak voor een Nederlandse rechter, dan moet de advocaat in Nederland zijn ingeschreven of in Nederland een kantoor hebben.
 • Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven. Bij een zaak voor een Nederlandse rechter moet de advocaat in Nederland zijn ingeschreven of in Nederland een kantoor hebben.
 • Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven.
 • DAS geeft altijd namens u de opdracht aan de advocaat. U geeft hiervoor automatisch toestemming aan DAS doordat u deze verzekering heeft afgesloten. Deze toestemming kunt u niet intrekken.
 • DAS is niet verplicht om in één conflict meer dan één advocaat of externe deskundige in te schakelen;
 • Is er een advocaat ingeschakeld? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot het betalen van zijn kosten volgens de voorwaarden van deze verzekering.

Welke kosten betaalt DAS?

Interne kosten
De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS noemen wij interne kosten. De interne kosten komen onbeperkt voor rekening van DAS. Ook als de deskundigen van DAS u bijstaan in een gerechtelijke of administratieve procedure.

Externe kosten
DAS betaalt ook andere kosten die volgens DAS nodig zijn bij de rechtsbijstand in uw conflict. Deze kosten noemen wij externe kosten. DAS betaalt alleen de redelijke en noodzakelijke kosten. En DAS betaalt nooit meer kosten dan € 25.000,-. Dat bedrag noemen wij het externe kostenmaximum..

DAS betaalt de kosten van deskundigen die niet bij DAS in dienst zijn (externe deskundigen) alleen als DAS de deskundige een opdracht heeft gegeven. Heeft u zelf een deskundige ingeschakeld? Dan betaalt DAS de kosten daarvan dus niet.

Externe kosten zijn bijvoorbeeld:

 • kosten van een deskundige die niet bij DAS werkt en die DAS voor u heeft ingeschakeld;
 • kosten van een mediator die DAS voor u heeft ingeschakeld. DAS vergoedt alleen uw deel van de kosten;
 • kosten van getuigen in een rechtszaak. Maar alleen als de rechter deze getuigen heeft opgeroepen en de kosten aan u heeft toegewezen;
 • proceskosten voor een rechtszaak, waarvan de rechter vond dat u deze moet betalen;
 • griffierechten als een juridisch specialist van DAS namens u een procedure voert. Of als een externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld, dat namens u doet;
 • reis- en verblijfskosten die u heeft gemaakt, doordat u bij een rechter in het buitenland moet komen. Maar alleen als uw advocaat heeft gezegd dat u daar inderdaad heen moet. En ook alleen als u deze kosten van tevoren met DAS besproken heeft;
 • kosten die u heeft gemaakt om een uitspraak van de rechter uit te (laten) voeren.

Procedures waarbij een advocaat niet verplicht is
Komt het tot een gerechtelijke of administratieve procedure, en is het voor die procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Maar wilt u toch dat uw dossier verder wordt behandeld door een externe rechtshulpverlener? Dan geldt het volgende:

 • DAS betaalt, als onderdeel van het externe kostenmaximum, voor de redelijke en noodzakelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener per procedure maximaal € 5.000,-. exclusief btw. Kunt u de btw niet verrekenen, dan betaalt DAS ook de btw over maximaal dit bedrag.
 • U moet een eigen risico van € 250,- aan DAS betalen. DAS schakelt de door u aangewezen rechtshulpverlener pas in nadat u het eigen risico aan DAS heeft betaald.

Wanneer krijgt u geen juridische hulp (meer)?

DAS stopt met het verlenen van rechtsbijstand als:

 • de kosten van de behandeling van uw zaak hoger worden dan uw schade. In dat geval kan DAS beslissen om u een bedrag ter hoogte van uw schade te geven en daarmee de zaak te sluiten.
 • u geen redelijke kans meer heeft om gelijk te krijgen.

U krijgt geen juridische hulp als u:

 • een fiscaal geschil heeft. Dat zijn geschillen met de Belastingdienst, bijvoorbeeld over heffingen, retributies, invoerrechten en dergelijke;
 • in een strafzaak betrokken bent waarbij u bewust de wet hebt overtreden, of waarbij u het verwijt krijgt dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd. Als achteraf komt vast te staan dat u niet bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, vergoedt DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van een strafzaak wel. Het moet dan gaan om kosten van een advocaat die nodig waren voor u ter verdediging in de strafzaak;
 • een geschil heeft dat is ontstaan doordat u instaat voor verplichtingen van anderen. Bijvoorbeeld doordat een vordering of verplichting van een ander op u is overgegaan;
 • zich wilt verweren omdat iemand u aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft toegebracht door onrechtmatig te handelen;
 • een geschil heeft dat een gevolg is van een natuurramp, molest, sabotage of atoomkernreacties;
 • DAS niet in de gelegenheid heeft gesteld om het geschil met uw tegenpartij, zonder een procedure (in der minne) op te lossen, terwijl dit in redelijkheid van u verlangd kon worden;
 • het geschil zo laat bij DAS meldt, dat het DAS meer kost of dat DAS zich meer moet inspannen om rechtsbijstand te kunnen verlenen;
 • fraude pleegt door niet de waarheid te vertellen of onvolledige informatie te geven over een schade, een ongeval of een gebeurtenis. U pleegt ook fraude als een ander dit voor u doet;
 • het geschil bewust niet hebt voorkomen, terwijl u dat wel kon zonder dat dit voor u nadeel zou opleveren;
 • het geschil bewust veroorzaakt om er een voordeel mee te behalen (dat u anders niet zou hebben gehad);
 • een geschil heeft met DAS. Krijgt u gelijk in een onherroepelijk vonnis? Dan vergoedt DAS de redelijke en noodzakelijke kosten van rechtsbijstand alsnog;
 • op het moment van het afsluiten van de verzekering al wist of kon weten dat u juridische hulp nodig zou hebben. DAS kan u vragen om aan te tonen dat u dat op dat moment nog niet wist of kon weten;
 • een geschil heeft dat te maken heeft met het onbevoegd besturen van een voer- of vaartuig.

Wat verwachten wij en DAS van u?

Hebt u juridische hulp nodig en wilt u gebruik maken van uw verzekering? Dan moet u zo snel mogelijk na het ontstaan van het conflict contact met DAS opnemen om het conflict te melden. Dan kan DAS u zo goed mogelijk helpen. Ook kan DAS dan voorkomen dat het conflict groter of ingewikkelder wordt.

Ook moet u DAS in de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met uw tegenpartij zonder een procedure op te lossen en tot een minnelijke regeling te komen. U moet daaraan in redelijkheid uw medewerking verlenen.

Verder moet u goed meewerken met DAS. En/of met de externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld en die voor u aan het werk gaat. Dit houdt in dat u:

 • het conflict duidelijk omschrijft en daarbij aangeeft wat u wilt bereiken;
 • alle informatie en documenten geeft die van belang zijn. De informatie die u geeft moet juist en volledig zijn;
 • toestemming geeft dat DAS informatie over uw zaak krijgt van een externe deskundige (zoals advocaten en artsen) of mag inzien;
 • de omvang van het conflict en uw (financieel) belang daarin aantoont, als DAS u daarom vraagt;
 • meewerkt aan een verzoek om in een strafzaak als civiele partij op te treden;
 • meewerkt om de kosten van rechtsbijstand op een ander te verhalen;
 • zich correct opstelt tegenover de tegenpartij, de medewerkers van DAS en anderen die DAS heeft ingeschakeld;
 • niets doet wat nadelig is of kan zijn voor de rechtshulpverlening of voor de belangen van DAS. U mag bijvoorbeeld niets doen waardoor de inspanningen of kosten van DAS in uw conflict onnodig groter worden.

Bijzondere situaties

Meerdere belanghebbenden
Voert u, na toestemming van DAS, samen met (een aantal) andere belanghebbenden actie via een externe deskundige? Dan vergoedt DAS uw deel van de kosten van de zaak. Dit berekent DAS door de totale kosten te delen door het totale aantal belanghebbenden.

Iemand is belanghebbende als hij ook gebruik kan maken van de uitkomst van de gezamenlijk ondernomen actie. Ook als diegene zelf niet mee heeft gedaan aan die actie.

Wanneer is een deskundigenrapport nodig?
Is het niet duidelijk of u een conflict hebt waarvoor u juridische hulp wilt krijgen? Of wat uw (financieel) belang is? Dan moet u dat aantonen. Dat kan met een rapport van een externe deskundige. In dit rapport moet staan wie het conflict heeft veroorzaakt en waar het conflict door komt. En wat hiervan voor u de financiële  gevolgen zijn. Blijkt uit het rapport duidelijk dat u een conflict hebt? Dan vergoedt DAS de redelijke kosten van de door u ingeschakelde externe deskundige. Blijkt dat niet uit het rapport? Dan moet u de kosten zelf betalen.

Geschillenregeling

U kunt met de juridisch specialist van mening verschillen over de regeling van het conflict dat u bij DAS gemeld heeft. Bespreek zo’n meningsverschil altijd eerst met uw juridisch specialist. Komt u er samen niet uit? En gaat het verschil van mening over de vraag of uw zaak haalbaar is, of over de manier waarop het dossier juridisch-inhoudelijk verder moet worden behandeld? Dan kunt u DAS vragen om de geschillenregeling toe te passen. Dit betekent dat DAS het meningsverschil over het dossier voorlegt aan een externe advo­caat. Deze advocaat geeft dan een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van uw con­flict. U mag die advocaat zelf kiezen. DAS volgt het oordeel van de advocaat en behandelt het dossier zelf verder, volgens het advies van de advocaat. Draagt DAS de behandeling over aan een advocaat? Dan mag dit niet de advocaat die het eerdere advies uitbracht, en ook geen kantoorgenoot.

De geschillenregeling werkt als volgt:

 • DAS legt de juridische zienswijze van uw specialist voor aan een externe advocaat. Deze advocaat geeft dan een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van uw conflict. U mag die advocaat zelf kiezen. DAS geeft de opdracht aan de advocaat namens u. U mag dus niet zelf een opdracht aan een advocaat geven voor een onafhankelijk oordeel.
 • DAS betaalt de kosten van de advocaat nadat DAS de opdracht heeft gegeven. DAS betaalt alleen voor zover deze kosten echt nodig zijn om de opdracht uit te voeren en deze kosten ook redelijk en noodzakelijk zijn. Deze kosten tellen niet mee voor het bedrag dat DAS maximaal vergoedt in het conflict (het externe kostenmaximum).
 • De advocaat brengt alleen een oordeel uit en neemt de behandeling van de zaak niet over. DAS volgt het oordeel van de advocaat op. DAS is niet verplicht om de behandeling van de zaak na het oordeel van de advocaat over te dragen aan een deskundige die niet in dienst is van DAS.
 • Heeft DAS de geschillenregeling toegepast, maar was u het niet eens met het oordeel van de advo­caat? En hebt u de zaak toen op eigen kosten buiten DAS om laten behandelen? Dan vergoedt DAS de kosten van deze behandeling. Maar alleen als blijkt dat u bij uw conflict in het gelijk bent gesteld. En als een externe rechtshulpverlener uw conflict heeft behandeld. DAS betaalt alleen de noodzakelijke en redelijke kosten. Daarbij gelden ook het externe kos­tenmaximum en de maximale vergoeding voor de behandelkosten die voor dit conflict gelden. Deze staan in deze polisvoorwaarden.
 • DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een externe rechtshulpverlener. Maar dan mag dit niet de advocaat zijn die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven. En ook niet een advocaat of andere deskundige die bij hetzelfde kantoor werkt als de advocaat die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven.
 • Hebt u een meningsverschil met een advocaat of andere deskundige? Dan is deze geschillenregeling niet van toepassing.

Ontevreden?

Er komt heel wat kijken bij een juridisch geschil. De juridische specialisten van DAS doen uiteraard hun uiterste best om voor u een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Hierbij handelen zij overeenkomstig een voor hun geldende gedragscode. Lees hier de Gedragscode Rechtshulpverlening van DAS rechtsbijstand.

Als u desondanks ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals DAS die hanteert, U leest hier meer over in klachtenregeling.

Schade als gevolg van juridische hulp door DAS
Vindt u dat u schade heeft geleden door of als gevolg van de juridische hulp van DAS? Dan kunt u DAS daarvoor aansprakelijk stellen. De kosten die u maakt in een actie tegen DAS, zijn in beginsel voor uw eigen rekening. Geeft de rechter u uiteindelijk gelijk? Dan vergoedt DAS achteraf de kosten van rechtsbijstand die u hebt gemaakt, tot maximaal het verzekerde bedrag (het externe kostenmaximum). Maar alleen voor zover deze kosten noodzakelijk en redelijk waren.

DAS heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wordt er vastgesteld dat u inderdaad schade hebt geleden door of als gevolg van de juridische hulp van DAS? Dan is het schadebedrag dat u ontvangt, nooit hoger dan het bedrag waarvoor DAS verzekerd is via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het eigen risico wordt nog bij het bedrag opgeteld. Een kopie van de polis kunt u bij DAS inzien.

Wij en DAS zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door, of in verband met, het werk van een externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld.