Fraudebeleid

Ons fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen de Europeesche en zijn klanten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie we zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Voorkom misverstanden

Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact op met ons of met uw adviseur. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan de Europeesche moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we samen dat misverstanden worden voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?

De Europeesche ziet fraude als "het doelbewust benadelen van de Europeesche in het voordeel van de fraudeur of een derde persoon". De fraudeur geeft dan een verkeerde voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • onjuiste informatie aan de Europeesche (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering) te verstrekken;
 • niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
 • veranderen van bedragen op nota's;
 • meer declareren dan de daadwerkelijke schade;
 • een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal;
 • opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
 • een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Coördinator fraudebeheersing

De Europeesche zet gekwalificeerde specialisten in die zich bezig houden met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. Bij de Europeesche werken coördinatoren fraudebeheersing die als registercoördinator zijn ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre).

Hoe spoort de Europeesche fraude op?

Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons aan hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.

Daarbij kunnen ook persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van het RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.

We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen. Ook maken we gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen, kunnen we informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen.

Voor sommige onderzoeken schakelt de Europeesche externe onderzoeksbureaus in. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Wat doet de Europeesche indien er sprake is van een vermoeden van fraude?

Zodra we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokken personen hiervan op de hoogte gebracht. Dit kunnen we zelf doen, maar we kunnen ook een onderzoeksbureau vragen om dit doen. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen we of we maatregelen treffen.

Welke maatregelen treft de Europeesche bij fraude?

Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

 • De schade niet vergoeden;
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen;
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen;
 • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en bedrijfsonderdelen van de Europeesche.
 • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS.
 • Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte bij de politie.

Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de Europeesche ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over SODA kunt u vinden op www.so-da.nl.

Doet de Europeesche aangifte bij de politie?

Wij doen aangifte als wij een fraude ontdekken of als wij op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden hebben van fraude.

Hoe informeren wij de fraudeur?

De fraudeur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen die wij getroffen hebben.

Fraude melden?

Als u het vermoeden hebt dat een verzekerde of een andere relatie van de Europeesche fraudeert, kunt u dat aan ons melden.

U kunt per email contact opnemen met de afdeling via e-mailadres: dleurveiligheidszaken@asr.nl.

Indien u de informatie liever telefonisch wil verstrekken, dan kun je de afdeling Veiligheidszaken tijdens kantooruren bereiken op 020 - 651 5482.
Indien u liever anoniem een melding wil doen kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000.

Omdat het belangrijk is dat wij uw informatie aan het juiste dossier kunnen koppelen, vragen wij u om onderstaande informatie in de e-mail te vermelden:

 • schadenummer (indien bekend)
 • naam, adres, geboortedatum van de betrokken perso(o)n(en)
 • waar de fraude betrekking op heeft
 • hoe u aan de informatie gekomen bent
 • uw contactgegevens indien u bereid bent aanvullende informatie aan de Europeesche te verstrekken

Uw informatie komt op deze manier rechtstreeks bij één van de coördinatoren fraudebeheersing terecht, die zorgvuldig met de informatie om zal gaan.